بازدید جناب آقای دکتر ستاری از غرفه شرکت بسپار فراورش ایرانیان در ششمین نمایشگاه ساخت ایران

بازدید جناب آقای دکتر ستاری از غرفه شرکت بسپار فراورش ایرانیان در ششمین نمایشگاه ساخت ایران

جناب آقای دکتر سورنا ستاری از غرفه شرکت بسپار فراورش ایرانیان بازدید کردند. همچنین در این بازدید جناب آقای دکتر ستاری علاوه بر آرزوی موفقیت برای شرکت بسپار فراورش ایرانیان، نکته هایی جهت بهتر شدن محصولات شرکت را بیان کردند. لازم به ذکر است شرکت بسپار فراورش ایرانیان دارای مجوز دانش بنیان می باشد.Date: YOUR_TEXT

Client: YOUR_TEXT

Place: YOUR_TEXT